ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ _ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿ

#

ಇಲಾಖೆ

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ

ಷರಾ

1

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

No./AGRI-ACT/121 /2020

29.06.2020

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

2

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

GO. No. / ED/ 8 / MAHITI/ 2012

09.04.2012

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

3

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

GO. No. / EN / 50 / PSR / 2012

10.07.2012

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

4

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ

 

Reconstitution of PPP Cell in Health & Family Welfare Department

G.O. No. HFW (PR) 13 WBA 2012

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 216 ಸಿಜಿಎಂ 2023

26.05.2012

 

01.09.2023

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

5

ವಾಣಿಜ್ಯ & ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

Reconstitution of PPP Cell in C&I

G.O. No. CI 27 SPI 2012

G.O.No. CI 06 SPI 2021

28.03.2012

21.02.2022

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

6

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Public Markets, UDD)

G.O. No. UDD 91 CSS 2012

18.04.2012

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ (UDD)

7

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ

ಪುನರ್‌ ರಚನೆ

G.O. No. TD 194 TTT 2012

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: TOR 07 TDO 2022

20.04.2012

06.07.2022

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

8

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

G.O. No. SARIE 53 RIC 2012

G.O. No.TD 55 TCO 2020

22.03.2012

15.07.2020

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

9

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ

 

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

G.O.No. UDD 91 CSS 2012

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 202 ಪಿ.ಆರ್.ಜೆ 2021

G.O No UDD 202 PRJ 2021

18.04.2012

07-10-2021

 

29.03.2022

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ

 

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

10

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ

ಸಂ. ಯುಸಕ್ರೀಇ/ಯುನಿ/ಸಭೆ/07/20-21

16.06.2020

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

11

ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DAM)

Revalidated

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಸ ಇ 100  ಎಂ ಆರ್‌ ಇ 2013

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಸ ಇ 280 ಎಂ ಆರ್‌ ಇ 2021/ಇ.ಆ.

20.09.2013

 

18.10.2021

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

12

ನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DULT)

G.O. No. DULT/71/ADM/2011-12

10.04.2012

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

13

ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ)

ಸಂ. ಆ.ಆ.ಕಾ(ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.ಆರ್‌)/129/12-13

05.04.2012

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

14

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ)

BDA/Commr/EM/        /2011-12

23.01.2012

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

15

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ

Go.No. PWD 06 EAP 2012

30.04.2012

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

16

ವಸತಿ (RGHCL) ಇಲಾಖೆ

ವಇ 90ಸ್ವೀಮರ 2020

08.06.2020

ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಿದೆ

17

ಗ್ರಾಮೀಣಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ಅ.ಸ. ಪತ್ರ ಸಂ. ಗ್ರಾಅಪ/ಇತರೆ/ಇ-ಆಡಳಿತ/2020

19.06.2020

ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಿದೆ

18

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 133 ಎಂಬಿಐ 2020

03.07.2020

ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಿದೆ

19

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ,ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ & ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

No. ಐಟಿಬಿಟಿ 71 ಎಡಿಎಂ 2020

17.07.2020

ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಿದೆ

20

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ (ಕಹಾಮ)

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಹಾಮ/ಅಭಿ/ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ.ಯೋಜನೆಗಳು/2020/910

25.08.2020

ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಿದೆ

21

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಂತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್‌ & ವಕ್ಫ್‌ ಇಲಾಖೆ

MWD 331 MDS 2020

17.08.2020

ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಿದೆ

22

ಕಲಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (KKRDB)

Office order No. ಕಕಪ್ರಾಮಂ/ಯೋಶಾ/iDeCK/28/2020-21/2577

09.09.2020

ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಿದೆ

23

ಪಶುಪಾಲನಾ & ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

 

ಪಶುಪಾಲನಾ & ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

Office Order No.ಆಪಸಂ : ಪಿಪಿಪಿ ಯೋಜನೆ:2020-21

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಸಂಮೀ 116 ಪಪಾಯೋ 2021

24.09.2020

 

 

25.08.2021

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

 

 

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

24

ವೀನುಗಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

Ref: DF/FYP/E-346917/2020

25.09.2020

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

25

ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಕಾರವಾರ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: IDD 50 ITS 2020

14.12.2020

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

26

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹಿಂವಕಇ/ಕನಿಶಾ/ಸಿಆರ್-‌12/2020-21

05.11.2020

ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಿದೆ

27

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಇ 348 ಮೊದೇಶಾ 2020

02.01.2021

ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಿದೆ

 

28

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ತೋಇ 182 ತೋಯೋಕಾ 2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ)

03.08.2021

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

29

ಆಯುಷ್‌

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 32 ಪಿಐಎಂ 2021

18.02.2021

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

30

ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ರೇಷ್ಮೆ 100 ರೇಕೃವಿ 2021

17.08.2021

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

31

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಪಿ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಟಿ, 2021

18.10.2021

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ

32

ಆಹಾರ, ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು, ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮಾಪನಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆನಾಸ 104 ಎಫ.ಪಿ.ಪಿ 2021

28.102021

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ‌

33

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂಇಡಿ 152 ಕೆಯುಎಂ 2021

04.02.2022

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ‌

34

ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: CI 17 JAKY 2023

27.02.2023

ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ ಸೃಜಿಸಿದೆ‌

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-09-2023 12:30 PM ಅನುಮೋದಕರು: IDD Department


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080