ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನೀತಿ - ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು-ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು

ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು

ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಸಮಿತಿಯ ನಡವಳಿಗಳು

1ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

2ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

3ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

4ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

5ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

6ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

7ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

8ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

9ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

10ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

11ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

12ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

13ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

14ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

15ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

16ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

17ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

18ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

19ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

20ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

21ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

22ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್ .ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

23ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

24ನೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ನಡವಳಿ

 • ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ

 • ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯುರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ (ಕೆಟಿಪಿಪಿ) ಕಾಯಿದೆ (2000 ರ ಕಾಯ್ದೆಯ 29) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ "ಸ್ವಿಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಧಿನಿಯಮ 29 ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 4 (ಜಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹಂತಗಳು ಏಕ ಹಂತ ಅಥವಾ ಬಹು-ಹಂತವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅರ್ಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳು ಸೇರಿವೆ:

 • ಆಸಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಇ ಒ ಐ) / ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳ ವಿನಂತಿ (ಆರ್ ಎಫ್ ಕ್ಯೂ)
 • ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ (ಆರ್ ಎಫ್ ಪಿ 29)
 • ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು
 • ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸಹಿ
 • ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ತಾಂತ್ರಿಕ / ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

 • ಸೇವೆಯ ಮಟ್ಟ, ನೀಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ
 • ಕಾರ್ಯಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನುದಾನದ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯ
 • ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ
 • ಸರಕಾರದಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯ;
 • ಆದಾಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಪಾಲು (ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ);
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ
 • ಗರಿಷ್ಠ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ (ಅಥವಾ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ);
 • ಮುಂಬರುವ ಪಾವತಿಗಳ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮೌಲ್ಯ
 • ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿ
 • ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ
 • ಸಾಮ್ಯ ಷೇರುಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ (ಪಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ)
 • ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು (ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವವರು) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ / ನವೀನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು (ಮೂಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ) ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು:

 • ಯೋಜನೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಸಂವಾದ
 • ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ, ಜೋಡಣೆ / ಜಾಗದ ವಿವರಗಳು, ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.
 • ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವವರಿಂದ ಉಂಟಾದ ವೆಚ್ಚ.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು / ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

  ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ("ಸ್ವಿಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್") ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹರಾಜು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು (ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮತ್ತು ಮೂಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಒಪ್ಪಂದದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹರಾಜಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಉನ್ನತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವವರು ಉನ್ನತ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ನಂತರ ಉನ್ನತ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿದಾರನು ರಿಯಾಯಿತಿದಾರನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಂತರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ / ಕರ್ನಾಟಕ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ, ಒಂದು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಇಡೀ ವೆಚ್ಚದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತದೆ.

  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಾಹ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

  ತ್ವರಿತ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ತಮ್ಮ 180 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

  ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 180 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

  (ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡಿ – 2007 ಪ್ಯಾರಾ 27-31)

  ಸೂಚನೆ: ಐಡಿಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘಟಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಸ್ವಿಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ

ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪಿಪಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಸ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ ನೀತಿ '07 ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮತಿಸಿದೆ.

a) ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತ ಆಮಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ)

b) 'ಸ್ವಿಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್' ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-10-2023 12:10 PM ಅನುಮೋದಕರು: IDD Department


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080